Vorige persberichten

Oproep tot daadwerkelijke ondersteuning van gezinnen

Persbericht 8 mei 2010 - Motie Gezinsbond

De Algemene Vergadering van de Gezinsbond betreurt dat een duurzaam en krachtdadig federaal beleid dat gezinnen mee ondersteunt andermaal onmogelijk is gebleken.
Wij herinneren aan de noodzaak om de kinderbijslagen welvaartsvast te maken en de basiskinderbijslag voor het eerste kind te verhogen tot 100 euro per kind.
Niettegenstaande die welvaartsvastheid in het verschiet werd gesteld, kwam er niks van in huis en blijven de kinderbijslagen aan koopkracht verliezen. De Algemene Vergadering van de Gezinsbond is van oordeel dat een staats­hervorming die een krachtig en samenhangend gezinsbeleid door de gemeen­schappen mogelijk maakt, noodzakelijk en onafwendbaar is. We roepen de politici dan ook op om werk te maken van een communautarisering van de kinder­bijslagen, de financiële hefboom ter ondersteuning van alle gezinnen bij uitstek.  Ook de huidige Vlaamse regering roepen we op om binnen de contouren van zijn bevoegdheid voor bijstand aan gezinnen een aantal duidelijke steunmaatregelen ten gunste van gezinnen met kinderen te treffen. 
Concreet verwacht de Algemene Vergadering van de Gezinsbond de reële invoering, vanaf 2011, van een Vlaamse ondersteuningspremie voor alle kinderen in de Vlaamse Gemeenschap. De toekenning ervan moet maandelijks gebeuren en starten vanaf de geboorte. Het bedrag ervan moet, zeker op jaarbasis gezien, betekenisvol zijn en losstaan van het inkomen of het beroepstatuut van de ouders. Eventuele toekennings­voorwaarden mogen geen afbreuk doen aan het principe dat elk gezin recht heeft op de premie. 
Naast bovenstaande maatregelen voor meer  financiële draagkracht van elk gezin, wil de Algemene Vergadering van de Gezinsbond in dit Europees Jaar van de Armoede­bestrijding ook twee specifieke eisen voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen naar voor schuiven:
·         Modulering van de vervangingsuitkeringen en het leefloon voor gezinshoofden, naargelang het aantal gezinsleden ten laste
·         Gratis basisgezondheidszorg voor alle kinderen tot 18 jaar met veralgemening van de derdebetalersregeling voor iedereen!