In het vizier

Vizier 28 september 2007

Flexitijd op gezinsmaat

De vele diensten en kaderleden van de Gezinsbond vormen een permanent luisternetwerk dat ons helpt om in te spelen op de behoeften van gezinnen. Gezinsgeluk en welbevinden zijn daarbij een belangrijk thema.

Het consortium van weekbladen Comeva lanceerde recent een ’gezinsgeluk-enquête’ waarop duizend mensen, vooral vrouwen, hun mening gaven. Driekwart van de respondenten blijken gelukkig met hun gezinssituatie. De geluksscores liggen vaak dicht bij elkaar. Kinderloze koppels zijn iets méér tevreden dan koppels met inwonende kinderen en single mama’s hebben het lastiger. Heel veel respondenten – 81 procent – signaleren dat het gezin met stress te kampen heeft, zeker wanneer de ouder er alleen voor staat.
Vanuit deze vaststelling lanceert de Gezinsbond, samen met Comeva, een oproep voor meer tijd – voor ouderschap en zorg – en voor hogere kinderbijslagen, voorwaarden die het gezinsgeluk en het vervullen van de kinderwens ten goede komen.Vooral de 25- tot 45-jarigen met jonge kinderen leven in het ’spitsuur’. Ze zijn partner én werknemer én ouders en actief in het verenigingsleven. Het opnemen van al die rollen vergt veel energie en brengt vaak conflicten en stress mee.Een meersporenbeleid moet gezinnen ondersteunen, hun keuzevrijheid garanderen en waardering en erkenning bieden voor gezins-arbeid.

Taken ongelijk verdeeld

Wie kiest voor een actief beroepsleven, moet kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en op een soepeler arbeidsregime om gezin en arbeid te kunnen combineren. De uitbreiding van het ouderschapsverlof is daarbij prioritair. De Gezinsbond wil ook vaders stimuleren om meer tijd te besteden aan hun gezin, door het ouderschapsverlof te verlengen met twee maanden wanneer beide ouders het verlof opnemen. De ongelijke taakverdeling binnen het gezin – reden tot ontevredenheid bij de respondenten van de bevraging –kan zo verminderen. De nieuwe man bestaat, maar verandert al te vaak in een klassieke kostwinner als er kinderen komen… en de huishoudelijke arbeid dus toeneemt!Ondanks de kinderbijslag en diverse fiscale maatregelen lijden haast alle gezinnen met kinderen inkomensverlies, de eenoudergezinnen het meest. Het kostenplaatje weerhoudt te veel mensen ervan hun kinderwens te vervullen. Daarom herhaalt de Gezinsbond zijn eis voor hogere en welvaartsvaste kinderbijslag als recht van het kind, met wegwerking van alle discriminaties.

Zorgende generatie

De mensen uit de bevraagde groep zijn ook de generatie die zorg draagt voor hun partner, voor kinderen en ook vaak voor ouders of derden. Door tijdskrediet, zorgverlof en ouderschapsverlof te laten uitgroeien tot één harmonieus stelsel, kunnen werknemers zorgvragen, studie enzovoort beter combineren met arbeidstijd.
Voor het merendeel van de koppels met kinderen is een goede partnerrelatie het allerbelangrijkste. De enquête toont aan dat lege nest-koppels minder geluk, humor en intimiteit ervaren dan anderen. Laten we ook wat dat betreft naar de toekomst kijken, en ervoor zorgen dat koppels ook in drukke tijden voldoende betrokkenheid en verbondenheid kunnen beleven, die ook overeind blijft als de kinderen het huis verlaten.

De Gezinsbond wil gezinnen steunen en bouwstenen aanreiken voor meer gezinsgeluk. Wij roepen de overheid en bedrijfswereld op om bij voorrang werk te maken van een gezinsvriendelijk arbeidsklimaat.