Kort op de bal

Kort op de bal 23 november 2007

Gaming - Kinderen zonder papieren

Gaming

Op initiatief van Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux werd in Leuven een studiedag georganiseerd over gaming. Ook de Gezinsbond mengt zich in het debat. Ouders hebben een genuanceerd beeld over computerspelletjes. Enerzijds zien ze een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, anderzijds zijn ze bezorgd over mogelijk negatieve invloeden op het gedrag van kinderen en jongeren. Ouders willen vooral voldoende informatie over de producten die in omloop zijn, bescherming van hun kinderen tegen producten met schadelijke inhoud en media-educatie om hun kinderen beter te begeleiden.
Tegenwoordig staat er op de verpakking van de meeste computer- en videospelletjes een PEGI-advies (Pan European Game Information). Dat advies is een hulpmiddel om te kunnen oordelen of de inhoud van een spel geschikt is voor een bepaalde leeftijdscategorie. Maar veel ouders zijn niet op de hoogte van deze Europese code. Bovendien is PEGI een vrijblijvend advies. Belgische winkeliers mogen spelletjes met de leeftijd +16 en +18 verkopen aan jongere kinderen. In Nederland maakt een winkeleigenaar zich strafbaar als hij dat doet. De Gezinsbond is voorstander van het Nederlandse systeem en wil dat dit ook in ons land wordt ingevoerd. In ieder geval moet de vraag naar ‘ratings’ en de afdwingbaarheid ervan kaderen in een eenvormig classificatiesysteem voor alle audio-visuele media. Via media-educatie kan kinderen worden aangeleerd om bewust en selectief om te gaan met het aanbod van mediaproducten. Ook moeten ze dat aanbod kritisch leren bekijken en naar waarde schatten.

Kinderen zonder papieren

Het Kinderrechtenverdrag is de kinderschoenen ontgroeid, maar de implementatie ervan staat helaas niet op punt. Op tal van terreinen worden de rechten van kinderen en jongeren ook in ons land onvoldoende gewaarborgd. Vooral kwetsbare groepen zijn het slachtoffer. De Kinderrechtencoalitie hield vorige week een Open Forum waar het opsluiten van kinderen zonder papieren en het beperkte omgangsrecht voor kinderen met ouders in de gevangenis aangeklaagd werd. Kinderrechten vragen onze blijvende waakzaamheid. De Gezinsbond werkt daarom actief mee aan het alternatief rapport dat naast de realisaties ook de gebreken in het kinderrechtenbeleid in kaart brengt.


Studiedienst