In het vizier

Vizier 4 april 2008

Ons verlanglijstje voor de ministers

De gezinnen en de Gezinsbond verwachten van de nieuwe regering een sterk gezinsbeleid, waarin de aandacht voor kinderen en gezinnen de rode draad vormt in alle beleidsdomeinen. Het regeerakkoord staat vol goede principes, maar de engagementen blijven zeer vaag. De nieuwe bestuursploeg heeft de taak zijn mooie principes in concrete maatregelen om te zetten.

 

Minister van Sociale Zaken

De regering schrijft de welvaartsvastheid van de kinderbijslag als principe in en voorziet daarvoor extra middelen. Dat is positief, maar het mag daar niet bij blijven! We verwachten dat de kinderbijslag binnen een redelijke termijn substantieel verhoogt voor alle gezinnen.

Voorstellen van de Gezinsbond:
*op korte termijn en als eerste stap de basiskinderbijslag voor het eerste kind optrekken tot 100 euro per maand in alle stelsels;
*alle verschillen tussen zelfstandigen en werknemers wegwerken (de lichte verhoging met 10 euro voor het eerste kind van zelfstandigen sinds 1 april is alvast een stap in de goede richting); 
*het nieuwe stelsel van verhoogde kinderbijslag onverwijld uitbreiden naar alle kinderen met een handicap (ook die geboren vóór 1993);
*een eenheidsstelsel met kinderbijslag als recht van het kind uitwerken.

…en van Volksgezondheid

De meeste terminaal zieke patiënten geven aan dat ze het liefst thuis sterven in de vertrouwde omgeving en in de nabijheid van naaste familieleden. Om dat mogelijk te maken moeten meer middelen worden geïnvesteerd in palliatieve thuiszorg.

Minister van Werk en Gelijke Kansen en staatssecretaris voor Gezinsbeleid

De regering engageert zich om, in overleg met de sociale partners, na te gaan hoe het ouderschapsverlof sterker en toegankelijker gemaakt kan worden. De Gezinsbond wil erkend worden als sociale partner en daarover meepraten. De regering kondigt immers een verruimde en vernieuwende sociale dialoog aan.

Deze eisen staan bovenaan
ons verlanglijstje:
*ouderschapsverlof, tijdskrediet en zorgverlof laten uitgroeien tot één stelsel dat een aparte tak van de sociale zekerheid vormt;
*langer (één jaar per kind) en beter vergoed (minimumloon) ouderschapsverlof met extra stimuli voor vaders.

Gezinnen hebben sterkere ondersteuning nodig om voor elkaar te zorgen. De vele mantelzorgers rekenen op een uitbreiding en betere verloning van het zorgverlof, en op een volwaardig sociaal statuut, met in de eerste plaats behoud van sociale rechten en sociale bescherming inzake ziekte/invaliditeit,werkloos-heid en pensioen.

Minister van Financiën

Via de personenbelasting worden inkomens herverdeeld. We willen dat daarbij de draagkracht van het gezin als principe sterk speelt en dat niet enkel het inkomen telt, maar ook het aantal gezinsleden dat van dat inkomen leeft.

Vandaar onze eisen:
*de verhoging van de belastingvrije sommen voor iedereen is een goede zaak. Ook hogere belastingvrije sommen voor kinderen ten laste zijn nodig om de kloof tussen de overheidstegemoetkomingen en de minimumkosten van kinderen te helpen dichten;
*het huwelijksquotiënt omvormen tot een gezinsquotiënt dat ouders en gezinsleden een substantiële steun geeft gedurende de periode dat ze volledig zelf voor hun kinderen ten laste of een hulpbehoevend gezinslid zorgen;
*stoppen met het innen van te hoge bedrijfsvoorheffing en de bedrijfsvoorheffing nauwkeuriger laten aansluiten op de verschuldigde eindbelasting.

Minister van Justitie

Sommige belangrijke dossiers slepen al jaren aan in het parlement en moeten nu echt gerealiseerd worden: een juridisch statuut voor zorgouders, de rechtspositie van minderjarigen, het spreekrecht voor kinderen onder de twaalf jaar, de uitbouw van gezinsbemiddeling…

En verder:
*een familierechtbank is voor de Gezinsbond een belangrijke eis en voorwaarde om grote hervormingen van het familiaal recht in te voeren;
*door onregelmatig betaalde onderhoudsgelden belanden veel eenoudergezinnen in armoede. De voorziene versterking van de Dienst voor Alimentatievorderingen is positief, maar we dringen er ook op aan dat rechters op een meer gestandaardiseerde en objectieve wijze de bedragen van onderhoudsgeld voor kinderen zouden bepalen. Onze gebruiksvriendelijke en inmiddels veel gebruikte onderhoudsgeldcalculator valt daarbij aan te bevelen;
*naast maatregelen tegen partnergeweld en geweld tegen ouderen vragen we ook aandacht voor het recht van kinderen op een opvoeding zonder geweld.

Minister van Pensioenen

De Gezinsbond wil de welvaartsvastheid voor alle pensioenen, een herwaardering van de laagste pensioenen in alle stelsels en een verdere democratisering van de tweede pijler zodat meer gezinnen kunnen rekenen op een aanvullend pensioen om hun opgebouwde levensstandaard te behouden. Daarnaast is het noodzakelijk dat voor weduwen en weduwnaars jonger dan
65 jaar met een overlevingspensioen, de inkomensplafonds van toegelaten arbeid fors verhogen. Deze mensen hebben vaak nog kinderen ten laste, maar ze dreigen als ze te veel bijverdienen hun pensioen te verliezen.

Minister van Asiel en Migratie

Het is de taak van de regering ervoor te zorgen dat kinderen zonder papieren niet worden opgesloten. Zij hebben het recht om bij hun ouders te zijn en onderwijs te krijgen, zoals ook het Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind dat formuleert. Dat de regering het verblijf van vreemdelingen die ’duurzaam lokaal verankerd zijn’ wil regulariseren, is goed nieuws voor gezinnen met kinderen die hier al jaren school lopen.

Minister van Klimaat en Energie

Een duurzaam milieubeleid gaat
uiteraard ook de gezinnen sterk ter harte en daarom pleiten we voor:
*aanmoedigen van milieubewust gedrag bij gezinnen en bescherming tegen schadelijke stoffen;
*btw-verlaging naar 6 procent voor energiezuinige investeringen niet alleen voor openbare gebouwen maar ook voor de particuliere woning;
*waakzaamheid dat de energieprijzen nier verder de pan uitrijzen en een echt sociaal energiebeleid.