Wat is Focus?

Focus is een uitgave van de studiedienst van de Gezinsbond en verschijnt minstens tweemaal per jaar. Focus richt zich tot gezinnen, organisaties, instellingen en beleidsverantwoordelijken. Elke uitgave belicht een maatschappelijk onderwerp dat gezinnen nauw aan het hart ligt, en dit a.h.v. bijdragen van eigen medewerkers en van externe auteurs. Bovendien vind je er ook een aantal nuttige tips en interessante links in terug. We sluiten iedere publicatie af met een aantal beleidsvoorstellen van de gezinsorganisatie. Focus wordt gedrukt op A4-formaat en telt ± 60 pagina's.

De publicatie kost 10 euro voor leden van de Gezinsbond (14 euro voor niet leden), verzendingskosten inbegrepen. Wij sturen met de zending een betalingsformulier mee. Bestellen kan via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of telefonisch: 02 507 88 77.

In de lijst hieronder staan de nog verkrijgbare publicaties, met korte toelichting, in rangorde van verschijning. Publicaties van 2013 en ouder kosten 9 euro voor leden van de Gezinsbond (12 euro voor niet leden), verzendingskosten inbegrepen.

Vaders en werk

Focus op vaders en werk. Wat met de combinatie gezin en werk bij vaders? (februari 2014)

Bestaat de 'nieuwe man' echt? Zijn Vlaamse vaders meer betrokken bij hun gezin dan vroeger? En op welke manier? Zijn er verschillen met vaders in andere landen? Waar zijn er nog problemen en hoe kunnen we die verhelpen? Hoe ziet een gezinsvriendelijk personeelsbeleid eruit in de praktijk?

Papa's (maar ook mama's) vinden in deze publicatie een handig overzicht van verlofmogelijkheden die hen concreet kunnen helpen bij de combinatie van hun job en hun gezin. Vaderschapsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, tijdskrediet. Je komt te weten waar je recht op hebt en welke stappen je kan zetten.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten zie boven

De digitale school

Focus op de digitale school. En thuis? (november 2013)

Gezocht

Wie kan onze kinderen leren omgaan met de computer? Vooral gebruik van Word, Excel en PowerPoint. Ze hebben dit nodig voor school en worden verondersteld dit te kennen. Ook info over veilig internet en downloaden. Leeftijd 9-12 jaar. (Zoekertje in Belang Van Limburg, 17-10-2013)

Zoekertjes voor bijles wiskunde of Frans kennen we al langer, deze vraag van ouders rond computer­vaardigheden is nieuw. Op alle domeinen dringt de digitalisering de huiskamer binnen: e-readers nemen steeds vaker de plaats in van boeken of kranten, het gemiddelde Vlaamse gezin kijkt naar digitale televisie en foto's worden meer met smartphones dan met fototoestellen genomen.

Ook het onderwijs surft mee op de digitaliseringsgolf. Het gebruik van nieuwe media past in de einddoelen rond ICT en mediawijsheid.  De inzet van computers (smartboards, tablets, laptops,... ) op school biedt heel wat mogelijkheden. Het lesmateriaal kan eenvoudig worden aangepast aan de noden van leerlingen. Wie sterk is in een vak kan zich met extra materiaal verdiepen in de leerstof, terwijl leerlingen die om gelijk welke reden moeilijker mee kunnen, aangepaste oefeningen, toepassingen of hulpmiddelen kunnen krijgen.  beeld- en geluidsfragmenten verlevendigen de lessen, er kunnen snel linken gemaakt worden naar aanverwante thema's. Via een account kunnen leerlingen overal rekenen of taal inoefenen. Digitale leerplatformen laten leerlingen toe los van tijd of plaats de opgegeven taak of lesmateriaal op te halen, vragen te stellen aan de leerkracht of een opdracht digitaal in te sturen. Dit zijn mogelijk kansen van de 'digitale school', maar veel ouders zitten ook met vragen.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten zie boven

Erfrecht

cover erfrechtrlrFocus op erfrecht. Nu praten kan helpen voor later. (maart 2013)

'Je weet pas hoe het in een familie gaat als ze eens hebben gedeeld.' Een volksspreuk waar waarheid inzit. Bij het overlijden van een naaste kom je als nabestaande in het oog van de storm te staan. Je moet veel praktische zaken regelen en je krijgt heel wat emoties te verwerken. Bovendien is het voor de meeste nabestaanden niet zo evident om hun weg te vinden in de ingewikkelde gang van zaken die een erfenis met zich meebrengt.

Mensen hebben nood aan extra ondersteuning en objectieve informatie op overgangsmomenten in hun leven. De Gezinsbond wil gezinnen daarbij helpen. Met deze publicatie trachten wij niet alleen een antwoord te geven op heel wat praktische vragen, want goed geïnformeerde gezinnen maken immers bewustere en betere keuzes. Wij willen de beleidsmakers aanzetten tot het bijsturen van het bestaande erfrecht. Op heel wat vlakken heeft ons erfrecht immers nood aan een gezinsvriendelijke dimensie.

Maar dè rode draad in deze Focus is zeker onze oproep voor meer dialoog: 'nu praten kan helpen voor later'. Wanneer je tijdens je leven onderlinge afspraken maakt met je nabestaanden, zullen er bij de verdeling van de erfenis minder conflicten rijzen. Het verwerken van het verlies krijgt hierdoor meer ruimte.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten zie boven

Gezinsvriendelijke gemeenten

Focus op gezinsvriendelijke gemeenten. Speerpunten volgens gezinnen. (oktober 2012)

cover-gezinsvriendelijke-gemeenteHoe tevreden zijn gezinnen over de gezinsvriendelijkheid van het beleid in hun gemeente?
Dat was de kernvraag van de online bevraging die de Gezinsbond in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober organiseerde. Bijna 10.000 respondenten leverden een schat aan gegevens op die geanalyseerd en becommentarieerd werden. De nieuwe "Focus op gezinsvriendelijke gemeenten" verduidelijkt de opzet van de bevraging en bevat ook de algemene resultaten.

Dit Focusnummer biedt een totaalbeeld van de dynamiek van de Gezinsbond naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Het vormt zo een interessante achtergrond voor wie het engagement en de acties van de afdelingen in de komende weken en maanden wil begrijpen. Zij stappen immers met de gezinseisen naar de nieuwe bestuursmeerderheden.
De algemene resultaten leveren de speerpunten voor het basismemorandum : dat bevat voor de gemeentelijke afdelingen de vier centrale eisen vanuit de gezinsbeweging. Uiteraard blijft er ruimte om hier eigen lokale accenten aan toe te voegen.
De rode draad doorheen de Focus is de vraag : waar liggen gezinnen wakker van en hoe kan de gemeente inspelen op deze bekommernissen? Twee punten krijgen alvast een verdere uitdieping mee : hoe realiseer je als gemeente een meer gezinsvriendelijke mobiliteit en wat kan de gemeente winnen als zij gezinnen een duidelijker stem geeft in het beleid. In andere bijdragen komt de vraag naar verdiensten en beperkingen van dergelijke bevraging aan bod of zij verhelderen wat realistisch van een gemeente kan verwacht worden. Het geheel van de artikels mondt uit in een aanmoediging naar de bondsafdelingen om op een gefundeerde en creatieve manier de kracht van de gezinsbeweging naar buiten te brengen.
Deze Focus geeft in eerste instantie aan hoe de Gezinsbond zijn opdracht tot sociale actie waarmaakt. Daarnaast geven externe auteurs hun aanvullingen en bedenkingen. Dat helpt om het gehele proces in de juiste context te zien.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten zie boven

Kinderen met een etiketje

Focus op kinderen met een etiketje. Een belevingsonderzoek bij ouders. (december 2011)

coverkl kinderen met een etiketje

Wij ouders hebben maar één bekommernis: ervoor zorgen dat onze kinderen gelukkig zijn. We willen hen zien opgroeien tot sterke en zelfstandige volwassenen.
Maar soms hebben kinderen het moeilijk. Vandaag wordt afwijkend gedrag al snel als een stoornis bestempeld. Het lijstje van de ‘etiketjes' is lang. Iedereen kent intussen wel begrippen als ADHD, autisme, hoogbegaafdheid... Problemen worden nu sneller gedetecteerd en bespreekbaar gemaakt. Dat is positief. Maar het toenemend aantal diagnoses heeft ook een keerzijde. Er wordt vaak geschreven en gesproken over labeling van kinderen. Vooral het stijgend aantal labels en het toenemend medicatiegebruik worden in vraag gesteld. Dikwijls wordt ook beschuldigend gewezen naar de falende rol van ouders in de opvoeding, zonder rekening te houden met hun ervaringen. Daarom is de Gezinsbond op zoek gegaan naar de beleving van ouders van ‘speciale kinderen' en laten we hen zelf aan het woord. Wat betekent het voor hen om een ‘eigenaardig' kind te hebben? Hoe voelen ouders en hun kinderen zich bij het opgeplakte ‘etiketje‘? Wat zijn de gevolgen voor de school, de vrije tijd, de familie?

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten: zie boven.

(Echt)scheiding

Focus op de financiële gevolgen van een scheiding. Hoe valkuilen vermijden? (april 2011)

scheiding

Meer dan een derde van de gehuwde koppels in Vlaanderen gaat uit elkaar. Een scheiding brengt heel wat met zich mee. Mensen gaan emotioneel een moeilijke periode tegemoet en er moeten allerlei zaken geregeld worden, ook voor de kinderen. Tegelijk kan een scheiding een grote impact hebben op de financiële situatie van ex-partners. De cijfers liegen er niet om: ruim 36,9 % van alle eenoudergezinnen kijkt tegen een armoederisico aan! Voor de Gezinsbond was dit de aanleiding om het financiële aspect van een scheiding onder de loep te nemen, m.a.w. in welke mate hun scheiding een financiële verandering teweegbrengt. Tal van aspecten spelen daarbij een rol. Zo kan het onderhoudsgeld een belangrijke aanvulling zijn op het inkomen van ex-partners om bijvoorbeeld de kosten van de kinderen te dekken. Maar ook het kostenplaatje van juridische procedures en advocaten is niet niks. We keken ook naar de verblijfsregeling en gevolgen op vlak van huisvesting en loopbaan.

De Gezinsbond vindt het belangrijk dat scheidende ouders een goed akkoord over de kinderen uitwerken. Bemiddeling kan daarbij helpen. Daarom gingen we bij ex-partners ook na of ze beroep deden op een scheidingsbemiddelaar en peilden we naar het verloop van de bemiddeling. We wilden ook de andere kant van het verhaal horen, en lieten daarom ook een aantal bemiddelaars een vragenlijst over scheiding invullen.

Op basis van de reacties van mensen die een scheiding meemaakten en van professionele scheidingsbemiddelaars, leggen we een aantal pijnpunten bloot en reiken we aanbevelingen en mogelijke oplossingen aan.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten: zie boven

Kindnorm

Focus op kindnorm. Uitdagingen voor een betere levenskwaliteit. (november 2010)

De Gezinsbokindnorm-covernd wil beleidsmakers bewuster maken van de risico's die kinderen vandaag lopen in het verkeer, door de vervuiling van hun leefomgeving, de schadelijke stoffen in hun voeding en het gebrek aan speelruimte. De gezondheid van kinderen is kwetsbaarder en hun lichaam is nog in volle ontwikkeling. Door de fysieke kenmerken (dunnere huid, lager gewicht, kleinere organen...) van ongeborenen en (jonge) kinderen zijn de negatieve gevolgen van ongezonde producten, van vervuilde lucht voor hen veel groter. Jonge kinderen hebben ook een ander inschattingsvermogen dan volwassenen, wat hen ook veel kwetsbaarder maakt, bijvoorbeeld in het verkeer. De bestaande veiligheidsnormen zijn te veel gestoeld op een volwassen mannenlichaam en dus inadequaat. Kinderen zijn immers geen minivolwassenen! Daarom moeten we dringend werk maken van de invoering van een kindnorm die aangeeft wat kinderen nodig hebben en wat ze volgens hun leeftijd en ontwikkeling aankunnen. Wij gaan op zoek naar de invulling van een dergelijke kindnorm op vier terreinen, die voor de levenskwaliteit van kinderen heel belangrijk zijn:

  • milieu en gezondheid, met speciale aandacht voor chemicaliën, luchtkwaliteit en pesticiden;
  • voeding, vooral producten specifiek bedoeld voor kinderen;
  • verkeer, meer veiligheid en bescherming voor de jonge voetgangers en fietsers;
  • ruimte, kindgerichter maken van de bestaande woongebieden in gemeenten en stadskernen.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten: zie boven.

Kinderrechten

Focus op kinderrechten. Hoera voor 20 jaar IVRK ?! (november 2009)

Ieder kind heeft respect en ruimte nodig om op te groeien. Kinderen en jongeren zijn actieve partners in hun opvoeding, geen passiekinderrechtenve ontvangers. Het zijn ‘dragers' van rechten, maar ze worden nog te vaak als onmondig en onbekwaam behandeld. Onze samenleving heeft nood aan een positief jeugdbeleid en een horizontaal kinderrechtenbeleid dat mee gestalte krijgt vanuit kinderen en jongeren zelf. Hiertoe is een kentering nodig in het hardnekkige beeld van kinderen als ‘nog niet bekwaam', als ‘burgers in wording':

Haast dagelijks worden ook in ons land de rechten van kinderen wel ergens met de voeten getreden. Soms gebeurt dit zelfs zonder dat wij ons daar als volwassenen van bewust zijn of erbij stilstaan. Het blijft een belangrijke opdracht om kinderen te informeren over hun rechten en tegelijk volwassenen erop te wijzen dat ze rekening moeten houden met kinderen en hun rechten,vanzelfsprekend, overal en altijd! Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is daarbij onze bondgenoot. Dit Verdrag verplicht ieder van ons ertoe kinderen te beschermen (protection), hen te laten participeren (participation) en diensten en voorzieningen voor hen uit te bouwen (provision).We blikken terug op 20 jaar IVRK.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten: zie boven.

Herintreders

Focus op herintreders. Een job na thuiswerk. (september 2009)

Marijke stoptecover-herintreders met haar job toen ze kinderen kreeg. Dat leek in de ogen van Marijke zelf en van haar man Bart de beste keuze. Nu de jongste zeven is, wil ze graag terug aan de slag, maar ze stelt zich vragen waar ze terecht kan over haar tewerkstellingskansen. En wegen de opbrengsten van haar loon wel op tegen de extra kosten die deze job met zich meebrengt? Daniëlle zorgde een aantal jaren voor haar zieke moeder. Die is onlangs overleden. Daniëlle wil graag terug aan het werk, want ze mist de sociale contacten en wil zichzelf verder ontplooien. Maar hoe begint ze eraan?

Marijke en Daniëlle zijn herintreders. Na een periode van gezinszorg overwegen ze om terug op zoek te gaan naar een betaalde job. Daar komt heel wat bij kijken: financiële aspecten, het zoeken naar een job of opleiding die bij je past en rekening houdt met de jaren dat je zorg opnam,.... De studiedienst van de Gezinsbond heeft een publicatie uitgebracht over het thema herintrede. In deze‘Focus op herintreders' gaan we niet alleen in op de praktische kant van herintrede voor de herintreder zelf. We schetsen ook een profiel van de herintreder en gaan in op de knelpunten en motivaties van deze groep. Ten slotte formuleren we aanbevelingen voor het tewerkstellingsbeleid en voor de opleidings- en bemiddelingsinstanties.

Inhoudsopgave - Bestelmodaliteiten: zie boven.