Ouders willen een goede toekomst voor hun kinderen. Dat betekent gezond opgroeien in een veilige omgeving. Gezinnen willen hun verantwoorde­lijkheid opnemen en kiezen voor verandering en een bewuster con­sumptiepatroon. Informatie, sensibilisering en vorming zijn daarbij belangrijk. Maar gezinnen zijn niet alleen verantwoordelijk. Ook de overheid moet een kindgericht beleid voeren en de belangen van kinderen als toetssteen nemen voor normering en beleid. Met het project kindnorm richt de Gezinsbond zich in eerste instantie tot de terreinen voeding, milieu, verkeersveiligheid en ruimte.

Hoe zien wij het project 'kindnorm'?

Dé kindnorm bestaat niet. Het invoeren van een kindnormering als beleidsconcept wel. Een proces met volgende kenmerken:

  • Dynamisch, met behoefte aan onderzoek naar nieuwe risico's en maatschappelijke tendensen en noden. De wetenschap kan het vaststellen van een norm op een bepaald niveau goed onderbouwen. 
  • Innoverend: creatief zijn en zoeken naar alternatieven. Ruimtelijke planners en productontwikkelaars moeten goed weten aan welke criteria hun project of product moet voldoen en welke kindgerichte alternatieven zij daarbij kunnen gebruiken. De overheid reikt het kader aan en richt een controlesysteem in. Het doel daarbij is continue zoeken naar verbetering. 
  • Participatief: inspraak van kinderen, jongeren, gezinnen, al dan niet verenigd in drukkingsgroepen. Overheid, onderwijs, wetenschap, media, industrie en het verenigingsleven, ze spelen allemaal een rol. 
  • Complex, maar wel met een duidelijk doel: vooruitgang en verbetering van de leefkwaliteit bevorderen door de belangen van komende generaties mee te nemen in het beleid.

Wil je op de hoogte blijven? Volg mee ons E-bulletin Kindnorm

Meer achtergrond? "Focus op kindnorm. Uitdagingen voor een betere levenskwaliteit"

Platform Childproof

In het kader van het project kindnorm richtte de Gezinsbond het platform Childproof op. Een expertengroep die, samen met ons, het concept kindnorm verder uitwerkt en gezamenlijke standpunten inneemt. Zo nam het platform al standpunten in over hormoonverstoorders en luchtverontreiniging.
Meer informatie: Childproof